Način financiranja

Da bi uresničili skupno sprejete cilje in strateške prednosti za svoje člane v odnosu do  konkurence, morajo grozdi imeti solidno in trajnostno financiranje. Načelno se lahko glavni izvori financiranja delijo na dve skupini:

1.    JAVNA SREDSTVA ZA SPODBUJANJE
-    Program Ministrstva za gospodarstvo delo in podjetništvo za spodbujanje grozdov – subvencije regionalnih in lokalnih institucij za spodbujanje gospodarstva
-    Sredstva za spodbujanje v okviru Evropske unije

2.    Viri PRIHODKOV IZ GOSPODARSTVA
-    članarine
-    prihodki iz storitev  grozda
-    provizije/prihodki od posredovanja poslov
-    prihodki iz organizacije srečanj
-    prihodki iz  javnih sredstev (nacionalni natečaji, EU, Svetovna banka)
-    soudeležba pri dohodkih iz skupnih patentov in licenc
-    sponzorstva podjetij

Današnje izkušnje obstoječih hrvaških grozdov so pokazale, da podjetja kažejo zanimanje predvsem za storitve  glede marketinga, promocije izvoza, izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, raziskovanja in razvoja, skupnih ustanov ali skupno koriščenje storitev  ustanov, informiranje o javnih naročilih , skupne nabave, kooperacijski projekti, kadri ter financiranje pristopa h kapitalu.

Grozd ima naslednje registrirane dejavnosti:
•    spodbujanje razvoja dela članov
•    napredovanje in promocija proizvodne dejavnosti  in prodaje proizvodov članov
•    poenotenje in koordiniranje dela pri skupnih programih in projektih članov
•    vzpostavljanje vseh oblik in vrst poslovnega sodelovanja in poslovnih odnosov z domačimi in tujimi partnerji s ciljem uresničevanja sodelovanja z znanstvenimi in strokovnimi organizacijami ter institucijami v domovini in tujini v smislu napredovanja stroke
•    predstavljanje dejavnosti članov pred zakonodajnimi in drugimi državnimi telesi zaradi promocije in zaščite njihovih interesov s predlaganjem predpisov in drugih ukrepov v zvezi z gospodarsko politiko
•    formiranje sredstev za posebne projekte, ki imajo skupni interes za vse člane
•    aktivno sodelovanje v iskanju virov financiranja razvojnih projektov in programov članov
•    vodenje strateškega lobiranja, ki je v skupnem interesu članov
•    oblikovanje strategije skupnega nastopa na tržišču
•    izdajanje strokovnih knjig, brošur, časopisov, prospektov in sličnih publikacij za potrebe članov
•    pomoč članom pri  izdelavi planov in zahtev za pridobivanje državnih ali mednarodnih sredstev za spodbujanje razvoja in koriščenje obnovljivih virov energije
•    prirejanje seminarjev, sejmov, strokovnih srečanj in organiziranje ostalih oblik izobraževanja članov
•    posredovanje pri  poslovanju med člani združenja in izdelava projektne dokumentacije za člane
•    oblikovanje okvirne politike proizvodnje in prometa, ki spadajo v dejavnost članov ter usklajevanje proizvodnje in prodaje le-teh
•    oblikovanje razvojnega programa za združenje in oblikovanje vira  in načina financiranja teh programov
•    vključevanje združenja v delo s sorodnimi mednarodnimi organizacijami in sodelovanje z drugimi asociacijami in združenji
•    raziskave tržišča