Uspeh grozda

Uspeh grozda – ključna vprašanja
Vstop  v grozd je mogoč preko:

-    članskega sistema posameznikov  in podjetij
-    članstvo kot soustanovitelji grozda

Odnosi med člani, delovanje samega članstva , delovanje ustanoviteljev in članov ter vsi drugi odnosi, ki se nanašajo na samo delo grozda, se urejajo :
-    s Statutom grozda za člane soustanovitelje grozda, ki ga sprejmejo soustanovitelj grozda; pristopna izjava za novega člana soustanovitelja ima status dvostranskega dogovora
-    s Statutom grozda, ki ga sprejme Skupščina grozda in ureja  odnose v članstvu , ki niso soustanovitelji GIZ grozda. Pristopna izjava v dodatku vsebuje Statut za člane in ima status dvostranskega dogovora. Skupščino grozda sestavljajo vsi člani grozda. Izvršni odbor grozda je izvršilno telo skupščine in ga sestavljajo: predsednik IO, podpredsednik IO (ki je po funkciji direktor grozda) kot pravni osebi in en član. Administrativna dela opravlja tajnik.
Z vstopom v grozd morajo podjetja in posamezniki doseči konsenz, razviti skupno zavest o:
-    cilju grozda
-    sredstvih in načinih uresničevanja cilja grozda
-    koristih, ki jih bodo imela podjetja in posamezniki od grozda in grozd od podjetij in posameznikov ter kateri ukrepi so potrebni za izgradnjo zaupanja
-    ali so vsi cilji in naloge grozda jasni vsem sodelujočim
Vsi člani vstopajo v grozd prostovoljno in obdržijo svojo samostojnost. Častni član se postane s sklepom IO. Članstvo sestavljajo razvojno-aktivni člani, aktivni člani in info-člani.
Za razvojno-aktivne in razvojne člane o višini članarine in o namenu in uporabi le-te odločajo člani soustanovitelji grozda. Info člani lahko z donacijami pripomorejo k delu grozda.
Vsa važnejša vprašanja, ki so vezana na  članstvo, ugodnosti za člane in ostalo so urejena z aktom, ki ga predlaga IO GIZ-a in potrdi Skupščina grozda.
Sodelovanje med ustanovitelji je dinamično in odprto. Pomembno je izpostaviti, da med podjetji še naprej obstaja tržno tekmovanje na drugih področjih, ne prihaja do formiranja monopola. Za uspeh grozda je pomemben nivo uspešnosti podjetij glede na njihov gospodarski učinek, pristop na tržišče in inovativnost. Vsekakor so pomembna jasna in realna pričakovanja in usmerjenost na korist, vizijo in poslanstvo kot temelj aktivnega sodelovanja podjetij v grozdu in aktivnosti grozda ter pripravljenost na aktivno izmenjavo znanja.