Klaster - Verus Visio giu,

Domjanićeva 1, 10 000 Zagreb,

www.verus-visio.com, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj - telefaksa: 00385 51 703 027

Gospodarsko interesno udruženje (cluster) „Verus Visio“ sa sjedištem u 10.000 Zagrebu, Domjanićeva 1, osnovano je sa ciljem udruživanja pojedinaca i pravnih subjekata u zajedničkoj misiji poboljšanja konkuretnosti na domaćem i stranom tržištu u području registriranih djelatnosti članica klastera.

Klaster „Verus Visio“ ujedinjuje pojedince i pravne subjekte koji svoju gospodarsku aktivnost temelje na principima održivosti, pozitivno se odnose prema zaštiti okoliša i cjelokupnog života na našem Planetu, a poslovne kontakte i odnose usklađuju prema višim etičkim i moralnim vrijednostima.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČLANOVI

STATUT

KLASTERA – gospodarsko-interesnoga udruženja

Verus visio giu

(Prava vizija giu)

Na temelju odredbi članka 583. do članka 609. Zakona o trgovačkim društvima (NN 88/01 i 11/02), Skupština Klastera VERUS VISIO na svojoj je sjednici održanoj 03.10.2012. godine u Zagrebu, donijela ovaj

 

S T A T U T

KLASTERA ZA JAČANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

kroz pravni oblik gospodarsko-interesnoga udruženja

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se da je klaster VERUS VISIO gospodarsko-interesno udruženje osnovano Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-11/11081-2 od 31.kolovoza 2011.godine, MBS 080772002, sa sjedištem u Zagrebu, Hvarska 4, OIB 53145566568, MB 2794896.

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuje se: područje djelovanja klastera u formi gospodarsko-interesnoga udruženja, članstvo i članarina, prava i obveze članova, tijela KLASTERA, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva; trajanje mandata i odgovornost članova.

Članak 3.

Klaster djeluje u cijelome svijetu na području ekologije, zaštite okoliša, medija, i edukacije.

Članak 4. 

Klaster se može učlaniti i u druge nacionalne ili međunarodne klastere koji djeluju na istom interesesnom području. Odluku iz prethodnoga stavka donosi Izvršni odbor.

II. CILJ I DJELATNOSTI KLASTERA

 

Članak 5. 

Cilj je Klastera udruživanje pravnih i fizičkih osoba u razvijanju zajedničkih ciljeva i interesa u jačanju gospodarskih djelatnosti osnivača i članova.

Članak 6.      

Cilj iz prethodnoga članka klaster ostvaruje sljedećim aktivnostima:

 1. kreiranje vizualnoga identiteta, grafička i audio-video promocija
 2. marketing i PR
 3. IT management – izrada mreže, optimizacija potrebne informatičke opreme i sustavi zaštite
 4. implementiranje certificiranih standarda kod članova
 5. konzalting – financije i management
 6. posredovanje kod investitora
 7. servisiranje investicijskih ideja – projektna dokumentacija, prezentacija, izvedba
 8. povezivanje proizvođača i korisnika zdravih proizvoda
 9. povezivanje pružatelja i korisnika usluga članova klastera
 10. poticanje razvoja i unapređenja rada članova
 11. unapređivanje i promicanje djelatnosti proizvodnje i prodaje proizvoda članova
 12. uspostavljanje svih oblika i vrsta poslovne suradnje i poslovnih odnosa s domaćim i stranim partnerima u interesu ostvarivanja suradnje sa znanstvenim i stručnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu, s ciljem razvoja i unapređenja struke
 13. predstavljanje djelatnosti članova pred zakonodavnim i drugim državnim tijelima radi promicanja i zaštite njihovih interesa putem predlaganja donošenja propisa i drugih mjera gospodarske politike
 14. formiranje sredstava za posebne projekte od zajedničkoga interesa za članove
 15. aktivno sudjelovanje u iznalaženju izvora za financiranje razvojnih projekata i programa članova
 16. vođenje strateških mjera lobiranja od zajedničkoga interesa za članove
 17. izdavanje stručnih knjiga, brošura, novina, prospekata i sličnih publikacija za potrebe svojih članova
 18. pomoć članovima u izradi planova i zahtjeva za dobivanje državnih ili međunarodnih poticajnih sredstava za razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije
 19. posredovanje u poslovanju između članova udruženja te izrada projektne dokumentacije za članove
 20. utvrđivanje okvirne politike proizvodnje i prometa koji pripadaju u djelatnosti članova te usklađivanje proizvodnje i prodaje istih
 21. utvrđivanje razvojnog programa za udruženje te utvrđivanje izvora i načina financiranja tih programa
 22. uključivanje udruženja u rad srodnih međunarodnih organizacija i suradnja s drugim asocijacijama i udrugama

Članak 7.      

Za ostvarivanje cilja kroz djelatnosti utvrđene u 6. članku Statuta Klaster donosi:

*    program rada Verus Visio

*    operativne programe djelovanja Klastera.

Programi i planovi rada Klastera osnova su za namicanje sredstava financiranja djelatnosti Klastera i osnivača. 

III.  ČLANSTVO

  

Članak 8. 

Članovi Klastera mogu imati status razvojno-aktivnih članova, razvojnih članova,   info članova te počasnih članova.

            Razvojno-aktivni članovi mogu biti punoljetne, domaće i strane poslovno sposobne osobe te domaće i strane pravne osobe, koje prihvaćaju ovaj Statut te ispune pristupnicu o učlanjivanju u Klaster, a prema svojim djelatnim i moralnim kvalitetama, sposobnostima i zalaganjima, pružaju jamstvo da će se zalagati za izvršenje ciljeva Klastera. Razvojno-aktivni članovi mogu postati i suosnivači/članovi Klastera, a odluku o tome donose postojeći osnivači/članovi Klastera.

            Razvojni članovi mogu biti pravne i fizičke domaće i strane osobe koje žele radom i/ili materijalnim doprinosom sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i zadaća Klastera.

Info članovi članovi mogu biti domaće i strane fizičke i pravne osobe koje donacijama ili na drugi način trajno zadužuju Klaster.

Počasni članovi mogu biti fizičke i pravne osobe koje svojim djelovanjem izvan okvira djelatnosti Klastera trajno unapređuju aktivnosti Klastera.

Učlanjivanje članova obavlja se potpisom pristupnice na temelju slobodno izražene volje građana i ovlaštenih osoba za zastupanje pravnih osoba, u skladu s pravilima djelovanja Klastera. Potpisom pristupnice član prihvaća Statut i sve njegove odredbe te je to ujedno i ugovor između dvije ugovorne strane – Verus Visio GIU i člana koji pristupa.

Vlasnici pravnih osoba te fizičke osobe koji su osnivači ili direktori, odnosno imaju poslovnu ili ostalu obvezu kod osnivača, jesu razvojno-aktivni članovi po pravnoj naravi.

Razvojno-aktivnim i razvojnim članom postaje se potpisivanjem pristupnice za učlanjenje, a info i počasnim članom na temelju odluke Izvršnoga odbora.

Malodobne i poslovno nesposobne članove u svim pravima i obvezama zastupaju najbliži srodnici ili staratelji.

U Klasteru nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska ili politička diskriminacija te kršenje slobode i prava čovjeka i građanina.

Moralno-etičke vrijednosti visoke razine u bilo kojim poslovnim i privatnim odnosima preduvjet su za članstvo u klasteru.

Članak 9. 

Prava razvojno-aktivnih članova posebice jesu da:  

*    izravno ili preko svojih zastupnika sudjeluju u radu i aktivnostima

      Klastera,

*    biraju i da budu izabrani u tijela Klastera,

*    budu informirani o radu Klastera,

*    predlažu i potiču razmatranje i rješavanje pitanja važnih za Klaster i

      život članova,

*    sudjeluju u radu tijela onda kada su izabrani ili imenovani,

*    traže pomoć i potporu u rješavanju i zadovoljavanju svojih specifičnih

       potreba.

Članak 10.    

Obveze razvojno-aktivnih i razvojnih članova jesu:  

* plaćanje članarine i drugih utvrđenih doprinosa namijenjenih za rad Klastera, o čemu, kao i o visini članarine, odluku donose članovi suosnivači Klastera.

Obveze svih članova jesu da:

*    prema svojim mogućnostima sudjeluju u radu i aktivnostima Klastera,

*    se u svom radu pridržavaju odredbi iz Statuta Klastera,

*    djelotvorno sudjeluju u radu tijela Klastera u koja su izabrani ili imenovani,

*    čuvaju i uzdižu ugled Klastera.

Članak 11.

Svaki član može otkazati članstvo.

Član istupa iz udruženja u slučaju smrti.

Ako član umre, njegovi nasljednici mogu naslijediti članstvo samo uz suglasnost svih ostalih članova.

Članstvo u Klasteru može prestati i isključenjem.

Odluku o isključenju iz Klastera donosi Izvršni odbor, na prijedlog Disciplinske komisije.

Odluku o isključenju iz prethodnoga stavka Izvršni odbor može donijeti samo ako utvrdi da se član ponašao u suprotnosti s odredbama ovoga Statuta.

Član ima pravo žalbe koje se upućuje Skupštini Klastera, a čija je odluka konačna.

Danom prestanka članstva članu se ukidaju sva prava i dužnosti u Klasteru.

Članak 12. 

Evidenciju članovaKlasteravoditajnikKlastera.

IV.  TIJELA I ORGANIZIRANOST KLASTERA 

 

Članak 13.

 

Tijela Klastera jesu:  

*    Skupština,

*    Izvršni odbor Klastera.

Skupština je najviše tijelo upravljanja članskim sustavom Klastera.

Izvršni odbor izvršno je tijelo  upravljanja članskim sustavom Klastera.

Poslovanjem Klastera upravlja Direktor Klastera.

Članak 14. 

Skupštinu Klastera čine svi članovi Klastera.

Redovna i ujedno izborna skupština Klastera održava jedanput godišnje.

Izvanredna skupština saziva se na prijedlog direktora Klastera i na toj se skupštini razmatraju samo pitanja zbog kojih je sazvana. Sazivač predlaže dnevni red.

Članak 15. 

Skupštinu saziva direktor Klastera na temelju odluke Izvršnoga odbora.

Poziv na sjednicu Skupštine, s prijedlogom dnevnoga reda i odgovarajućim dokumentima te datumom i mjestom održavanja sjednice, dostavlja se članovima Skupštine najmanje 15 dana prije zasjedanja.

Odluke su pravovaljane ako sjednici Skupštine prisustvuje natpolovična većina članova Klastera, a odluka je pravovaljana ako za nju glasuje natpolovična većina prisutnih članova na Skupštini Klastera.

Skupština radi prema poslovniku o svome radu, koji usvaja na početku zasjedanja.

 

Članak 16. 

Skupština Klastera bira svoja radna tijela, donosi Statut Klastera, njegove izmjene i dopune, donosi poslovnik o radu Skupštine, razmatra i prihvaća izvješća o radu Izvršnoga odbora, donosi programsku orijentaciju te plan rada Klastera; u skladu sa zakonom i ovim Statutom obavlja i druge poslove koji su u interesu Klastera i članova Skupštine; bira, opoziva i razrješava predsjednika i članove Izvršnoga odbora.

 

Članak 17. 

Predsjednika Izvršnog odbora Klastera bira Skupština.

Predsjednik Izvršnoga odbora Klastera bira se na period od jedne godine.

Direktor Klastera prisustvuje sjednicama Izvršnoga odbora u funkciji dopredsjednika Izvršnoga odbora.

Članak 18. 

Predsjednik Izvršnoga odbora Klastera obavlja sljedeće poslove:

            *    saziva sjednice Skupštine Klastera,

*    saziva i predsjedava sjednicama Izvršnoga odbora,

*    predstavlja i zastupa članove Klastera,

*    potpisuje akte Izvršnoga odbora

*    brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnoga odbora,

*    organizira pripremu materijala za sjednicu Skupštine i Izvršnog odbora,

*    usklađuje, potiče i usmjerava rad tijela Klastera,

*    odlučuje o radu stručne službe i suradnika Klastera, 

*    imenuje disciplinsku komisiju,

*    odlučuje o pokretanju stegovnoga postupka,

*    izvješćuje Izvršni odbor o aktivnostima između dviju sjednica,

Članak 19.

Dopredsjednik Izvršnoga odbora Klastera jest direktor Klastera. Dopredsjednik pomaže u radu Skupštine i Izvršnoga odbora Klastera. Zamjenjuje predsjednika Izvršnoga odbora Klastera u slučaju njegove odsutnosti te mu pomaže u svim aktivnostima vezanim za članski sustav Klastera.

Članak 20.

Tajnika bira skupština na vrijeme od jedne godine. Tajnik obavlja administrativne poslove vezane za članski sustav.

Članak 21. 

Izvršni odbor bira Skupština iz redova članova Skupštine.

Izvršni odbor bira se na vrijeme od jedne godine.

Izvršni odbor sastoji se od predsjednika Izvršnoga odbora Klastera, dopredsjednika po funkciji (direktor Klastera) i jednoga člana.

Članak 22. 

Izvršni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednice Izvršnoga odbora saziva i vodi Predsjednik Izvršnoga odbora Klastera.

Članak 23. 

Izvršni odbor obavlja ove poslove:  

*    vodi brigu o funkcioniranju članskoga sustava Klastera,

*    donosi odluke o članarini, sustavu popusta i

  pogodnostima za članove Klastera,

*    izrađuje prijedloge dokumenata i akata koje donosi Skupština,

*    odlučuje o učlanjenju Klastera u iste ili srodne nacionalne i međunarodne

     asocijacije,

*    bira i opoziva predstavnika Klastera u organe asocijacija u koje je Klaster

      učlanjen i s kojima surađuje,

*   suodlučujeosazivuSkupštine,

*    priprema i organizira stručne i druge skupove vezane za edukaciju i

      seminare,

*    imenuje sudionike Klastera na skupovima u zemlji i inozemstvu,

*    odlučuje o osnivanju stručnih službi Klastera,

*   odlučujeoizvješćimadisciplinskekomisije,

*    rješava predstavke članova,

*    odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja pojedincima i ustanovama.

Članak 24. 

Radi razmatranja, praćenja i izučavanja pitanja iz djelokruga rada Klastera, kao i učinkovitoga obavljanja određenih zadaća, Izvršni odbor može osnivati stalna i privremena radna tijela kakva su, primjerice, savjeti, odbori, komisije i drugo.

Privremena radna tijela iz predhodnoga stavka može osnivati i direktor Klastera.

Odlukom o osnivanju radnoga tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se zadaća, sastav, ovlasti, način rada i potrebna sredstva za rad. 

 

VI. ODREDBE O IZBORU

Članak 25.

Izbori se obavljaju tajnim glasovanjem u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.

Za predsjednika Izvršnoga odbora Klastera izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova, uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.

Ako niti jedan kandidat u prvome krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran onaj kandidat koji je dobio većinu glasova.

Za tajnika i člana Izvršnoga odbora Klastera izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

VII. ODREDBE O OPOZIVU

Članak 26.

Mandat u svim tijelima Klastera traje jednu godinu.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Klastera ili zakonom.

Opoziv se vrši prema istome postupku kao i izbor.

Članak 27.

Prijedlog za opoziv predsjednika IO klastera može podnijeti najmanje polovina članova Skupštine Klastera.

Prijedlog za opoziv tajnika i člana IO može podnijeti predsjednik IO ili jedna trećina članova Skupštine klastera.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik IO Klastera, odnosno član tijela Klastera, opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnoga broja članova Skupštine.

Novoizabranom predsjedniku IO, odnosno članu tijela Klastera, mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela Klastera.

Ako Skupština razriješi cijeli IO odbor, razrješuju se sva tijela Klastera i biraju se nova tijela na puni mandat.

Svaki član tijela Klastera može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, uz obvezno izvršenje vlastite dužnosti do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Dopredsjednik IO Klastera ne može biti razriješen odlukom Skupštine Klastera.

 

VIII. SREDSTVA ZA RAD KLASTERA 

 

Članak 28. 

Imovinu KLASTERA čine novčana sredstva koja je Klaster stekao: 

-    prihodima od članarine

-    dotacijom iz državnog proračuna,

-    dotacijom iz državnih fondova,

-    dotacijom iz fondacija,

-    dobrovoljnim prilogom pravnih i fizičkih osoba,

-    obavljanjem dopuštenih djelatnosti,

-    iz drugih izvora.

Članak 29.

 

Pravo raspolaganja imovinom Klastera ima Uprava Klastera.

Klaster svoju djelatnost obavlja tako da sredstva, koja su uprihodovana prema osnovama iz članka 28. ovoga statute, raspoređuje na djelatnosti osnivača prema vlasničkom ključu osnivačkoga udjela u Klasteru; troškova rada Klaster pokriva prema financijskome planu koji odobrava Izvršni odbor.

IX. STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 30. 

Članovi Klastera koji nesavjesno obavljaju preuzete obveze, krše odredbe Statuta, zloupotrebljavaju ovlasti i položaj te narušavaju ugled i dostojanstvo Klastera podliježu stegovnoj odgovornosti.

Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti vršitelja radnji iz prethodnoga stavka pokreće direktor Klastera prema vlastitoj volji ili na traženje članova Izvršnoga odbora i članova Klastera.

Prilikom pokretanja stegovnoga postupka direktor Klastera može izreći i mjeru suspenzije s dužnosti ako ocijeni da se radi o težim povredama Statuta i zloupotrebi dužnosti i danih ovlasti.

Stegovni postupak vodi Disciplinska komisija.

Disciplinska komisija sastoji se od predsjednika i najmanje dva člana, a imenuje ih direktor Klastera.

Nakon završetka postupka Disciplinska komisija podnosi izvješće s pribavljenim dokazima u tijeku postupka direktoru Klastera i Izvršnom odboru.

 

Članak 31. 

Ovisno o težini djela i nanesene štete Klasteru, Izvršni odbor može odlučiti:

  a)   da se počinitelj djela razriješi dužnosti,

b.   da počinitelj djela nadoknadi materijalnu štetu učinjenu Klasteru,

c.   da se član isključi iz Klastera u skladu s člankom 11. ovoga statuta.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 32. 

Statut je opći akt Klastera i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.     

Tumačenje odredbi ovoga Statuta daje Izvršni odbor. 

Članak 33. 

Ovaj Statut donesen je na sjednici Skupštine Klastera održane ------ kolovoza 2011. godine u Zagrebu, a stupa na snagu s danom potpisa članova Izvršnoga odbora Klastera.

Verus Visio: